MDT Sport hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens, om jouw privacy te waarborgen. MDT Sport is een samenwerking tussen de KNKV, KNLTB, KNVB en Nevobo. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. MDT Sport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door MDT Sport verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

• Verstrekken van informatie over MDT Sport
• Het starten van een MDT Sport traject
• Contact met de bondscoördinator en/of projectleider
• Het in contact komen met een vereniging
• Monitoring van de voortgang van het MDT Sport traject

MDT Sport zal het verwerken van persoonsgegevens van deelnemers, in het kader van hun deelname aan MDT Sport, worden verwerkt op basis van de grondslag ‘uitvoering van een overeenkomst’.

Daarnaast verwerkt MDT Sport persoonsgegevens van personen die een vraag hebben gesteld via de website van MDT Sport. De grondslag daarvoor is ‘toestemming’.

Voor de bovenstaande doeleinden vragen wij de volgende persoonsgegevens van je:

• Naam (voor- en achternaam)
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• School/opleiding/werk situatie

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

MDT Sport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Gedurende de looptijd (tot juni 2022) van MDT Sport bewaren wij jouw persoonsgegevens. Daarna zullen persoonsgegevens geanonimiseerd worden ter verantwoording van het project MDT Sport aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw en om de resultaten van dit project te delen binnen de sportsector.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

MDT Sport zal jouw persoonsgegevens verstrekken aan de desbetreffende sportbond KNKV, KNLTB, KNVB of Nevobo en de direct betrokken vereniging ten behoeve van de uitvoering van het MDT Sport programma. Het kan gebeuren dat wij jouw persoonsgegevens delen met samenwerkende partijen zoals andere MDT organisaties. Dit gebeurt alleen ten behoeve van de uitvoering van jouw MDT Sport programma en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. Persoonsgegevens zullen wij verder alleen delen met andere partijen als dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te delen.

Hoe kun je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Ook heb je het recht de door jou verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of, indien gewenst, aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan jouw verzoek. Voor inzage, rectificatie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens kun je je melden bij info@mdtsport.nl

Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen, onder welke:

• Alle direct betrokken personen die namens MDT Sport kennis kunnen nemen van jouw persoonsgegevens, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
• We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij beschikken over beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
• Wij verwerken jouw persoonsgegevens anoniem voor de verantwoording van ons project MDT Sport;
• Betrokkenen bij MDT Sport zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
• Wij testen en evalueren onze maatregelen.

Heb je vragen over de privacyverklaring?

Als MDT Sport zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt, kun je contact met ons opnemen. Ook verzoeken wij je contact met ons op te nemen als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Dit kan via info@mdtsport.nl.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is in Nederland de toezichthouder op het gebied van privacy.

MDT Sport is onderdeel van het landelijke programma Maatschappelijke Diensttijd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De KNVB is penvoerder van MDT Sport.

KNVB
T.n.v. MDT Sport
Postbus 555
3700 AN Zeist

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Deze versie is opgesteld op 21-06-2021